Transport

TRANSPORT

Transportleverandører har en viktig rolle i samfunnet med å sikre at reisende og gods kommer trygt og raskt frem. Turoperatører, buss-, tog- og godsselskaper vet at ulykker skjer og at resultatene kan være ødeleggende for alle involverte.

Pårørendehåndtering

Strukturer og hold oversikt over alle henvendelser fra personer, organisasjoner og andre som er berørt av en hendelse.

Tiltakskort

Kom raskt i gang med riktig tiltak. Dette er avgjørende for god håndtering av hendelsen. Med dine sjekklister på mobilen er du alltid klar til å håndtere en hendelse rask og effektiv.

Call Center

Loggfør mediehenvendelser og hold oversikt over spørsmål og svar for et helhetlig mediebilde.

Marerittet begynner med å ikke vite hvem som er involvert, deretter å håndtere pårørende og hvordan man skal håndtere hendelsen som eier / operatør. Når hendelsen inntreffer må du kunne håndtere situasjonen, sikre fortsatt drift for øvrige ved at du leverer passasjerer og gods til sitt endemål så raskt og sikkert som mulig.

Om du er kommersiell eller offentlig aktør som tar hånd om transport av passasjerer eller gods er kravene som stilles de samme, alle er pålagt å ha krise- og beredskapsplaner. Ved en uønsket hendelse står transportører overfor et operative utfordringer knyttet til utstyr, teknologi, bemanning og passasjerene.

Uavhengig av hendelse kan InCaseIT tilby en løsning for å nå ut til responsteamet, ta hånd om passasjerer og pårørende, håndtere situasjonen og sikre normal driftstilstand så raskt som mulig.