Keep calm carry on

Koronavirus

Vi står som kjent overfor en pandemi og en mulig nasjonal økonomisk krise. Dette rammer alle bransjer og noen bransjer hardere. Nå må vi ta utgangspunkt i de forberedelsene vi allerede har gjort. I denne fasen er det behov for «klok handling» med raske, effektive og målrettede tiltak. Det er viktig at alle tiltak som iverksettes fortløpende vurderes og justeres i tråd med utviklingen og anbefalinger fra myndigheter.

Utfordringen er ofte at beredskapsplaner og eventuelle tiltakskort er for generelle og lite målrettede. I tillegg har mange virksomheter ikke tatt høyde for pandemi som scenarie i sine planer. God beredskap tilsier at tiltak skal settes i gang tidlig og heller lettes på underveis. Praksis viser at mange virksomheter kommer for sent i gang.

Som en del av Pilotech AS sin egen beredskap, har vi beredskapsplan, roller og ansvar, samt definerte scenarier med tilhørende tiltak. Vi deler her listen over gjennomførte tiltak (forutsetter epost-adresse), i håp om at dette kan komme våre kunder og andre virksomheter til gode.

Merk at våre tiltak er definert ut fra våre spesifikke behov og situasjon. Målgruppen er hovedsakelig egne ansatte/konsulenter og våre kunder. Tiltak er ikke universelle og avhenger av hver organisasjon sine karaktértrekk og behov, eksempelvis

 • stor eller liten virksomhet?
 • relevante særtrekk ved vår bransje?
 • implikasjoner og forhold til kunder og kunders virksomhet?
 • påvist Corona-smitte¨hos ansatte eller deres nære familie?
 • påvist reisevirksomhet til områder med utbredt spredning?

Dette bør du tenke på ved utforming av egne tiltak og ikke minst gjennomføringen av dem:

 • Hva er risikoen for smitte i vår virksomhet?
 • Hvilke tiltak gjennomfører lignende virksomheter?
 • Hvordan sikrer vi adekvate beslutningsprosesser, roller og ansvar?
 • Hvordan kommuniserer vi tiltak og sikrer at de blir mottatt?
 • Hvordan sikre konsistent informasjon og tydelig samsvar mellom ord og handling?
 • Hvordan dokumenterer vi tiltakene, slik at vi kan etterprøve og lære av de?

Til slutt er det viktig å være klar over at god krisehåndtering innebærer å håndtere alle fasene i en krise-situasjon; ikke minst når krisen avtar og skal avsluttes.

Hvilke råd skal man forholde seg til når det gjelder koronaviruset?

 1. Folkehelseinstituttets anbefalinger
 2. HelseNorge.no 
 3. World Health Organization
 4. FHI.no reiseråd
 5. Særskilte råd for kontorvirksom
Harald Axelsen

Harald Axelsen

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert og lær mer om hvordan du kan holde beredskap og krisehåndtering høyt prioritert i din organisasjon.

InCaseIT is a product developed by Pilotech AS © 2020 All rights reserved